Van aanmelding tot opzegging

Aantal dagdelen
De opvang voor uw kind is aangegeven in dagdelen. Een dagdeel is een halve dag:
van 7.30 – 12.45 uur of van 12.45 – 18.00 uur. Om de continuïteit en rust in de groep te bewaken, hanteren we de volgende regels:

 • We gaan uit van een minimum van twee hele dagen;
 • Starten met één dag (alleen de woensdag of vrijdag) kan, als de tweede dag bij ingang contract is vastgelegd.
 • Structurele halve dagen zijn niet mogelijk.

Aanmelding
U geeft op het aanmeldingsformulier aan op welke dagen en per welke datum u een plaats in het dagverblijf wenst. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van ontvangst. Als we plaats hebben nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de organisatorische aspecten, de pedagogische visie en werkwijze van De Tweeling. U krijgt een rondleiding door het gebouw en mag binnenkijken bij de groep waar het kind geplaatst is. Hierna maken wij een afspraak voor een intakegesprek op de groep.

Intakegesprek en wenperiode
Ongeveer twee weken voordat het kind officieel start, volgt een intakegesprek met een kort wenmoment in de groep. Om een kind een veilig, vertrouwd en geborgen gevoel te geven is het van belang dat het kind op een rustige en geleidelijke manier went aan het kinderdagverblijf. Tijdens deze wenperiode leert het kind de nieuwe omgeving kennen en wordt een goede start gemaakt met het opbouwen van een hechtingsrelatie tussen pedagogisch medewerker en kind.

Tijdens het intakegesprek krijgen baby’s een vaste verzorger aangewezen, wordt er ingegaan op uw wensen, wordt de kindkaart besproken en mag uw kind aansluitend een uurtje blijven. In het gesprek vertelt de pedagogisch medewerker ook wat over de groep waarin uw kind is geplaatst en u krijgt gelegenheid over uw kind te vertellen. De bedoeling is de gewone, vertrouwde gang van zaken thuis, zoveel mogelijk in te passen in de groepssituatie. Het gesprek richt zich op eet- en slaapgewoontes en eventuele speciale wensen of gewoontes. Maar ook onderwerpen als troosten, favoriet speelgoed, gezinssamenstelling, gezondheid en temperament komen aan bod. In overleg bekijken we wat gezien onze visie en groepssamenstelling wel of niet op elkaar afgestemd kan worden. Daarna gaat u één tot maximaal twee uur weg om het kind te laten wennen. Als u terugkomt, bespreken wij hoe het is gegaan en maken wij een tweede afspraak om te wennen, waarbij uw kind een dagdeel mag komen. Daarna start uw kind officieel, waarbij het u natuurlijk vrijstaat uw kind de eerste dag(en) wat eerder op te halen, zodat we de ervaringen van de eerste dag(en) kunnen bespreken voordat de andere kinderen worden opgehaald.

We vinden het belangrijk dat u tijdens de eerste dagen op het dagverblijf, uw kind altijd direct kunt ophalen als het moeite heeft met wennen. De eerste indrukken zijn voor een kind heel belangrijk. Blijft u dus telefonisch bereikbaar. Het wennen verloopt voor ieder kind en iedere ouder anders en is sterk afhankelijk van de leeftijd van een kind.

Verlengde opvang
Er is de mogelijkheid een dagdeel te verlengen per half uur tegen extra betaling, zie kostentabel. De kinderen die hiervan gebruik maken, worden opgevangen door pedagogisch medewerkers die hiervoor extra worden ingeroosterd, dit kan ook in een andere groep zijn. Verlengde opvang is gegarandeerd mits 24 uur van tevoren aangevraagd. Ouders die ‘s ochtends tussen 7.00 en 7.30 uur gebruik maken van verlengde opvang, worden vriendelijk verzocht eventuele informatie over hun kind(eren) schriftelijk aan de dienstdoende pedagogisch medewerker door te geven.

Voor verlengde opvang die korter dan 24 uur van tevoren wordt aangevraagd geldt een toeslag.

Voorbeelden:

 • Als u uw kind tussen 12.15 en 12.45 uur brengt, maakt u dus gebruik van verlenging van de middag met een halfuur.
 • Als u geen verlenging heeft afgesproken en uw kind ná 18.00 ophaalt, betaalt u dus een toeslag van € 5,00 én de kosten van de verlengde opvang.

Wijzigingen
Wisseling van dagen en uitbreiding/vermindering van dagen kunt u aanvragen via een e-mail naar
2ling@kdv-detweeling.nl
Tweede en volgende kinderen uit één gezin worden met voorrang geplaatst. Dit geldt wanneer een tweede (of volgend) kind geboren is als het eerste kind het dagverblijf nog bezoekt. Voorrang betekent in de praktijk overigens niet automatisch dat deze kinderen altijd direct op het gewenste moment kunnen instromen. Het is belangrijk om  tweede of volgende kinderen zo snel mogelijk aan te melden.

Incidentele opvang
Incidentele opvang houdt in dat een kind incidenteel op een andere dag komt dan de contractueel vastgelegde dagen. Het is niet mogelijk om kosteloos incidenteel dagen te ruilen.

Voorwaarden:

 • Aanvragen voor incidentele opvang lopen via kantoor;
 • Incidentele opvang twee werkdagen of langer van tevoren aangevraagd wordt gegarandeerd. Korter van tevoren mag wel gevraagd worden maar is dan afhankelijk van groeps- en personeelsbezetting;
 • Het is mogelijk dat de opvang in een andere dan de eigen groep plaatsvindt; ouders worden hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en moeten per mail bevestigen dat zij hier toestemming voor geven.
 • Duidelijkheid over in welke groep uw kind die dag wordt opgevangen is vaak pas op de betreffende dag te geven. Als van te voren wel duidelijk is waar een afmelding is, mailen we kort van te voren waar uw kind wordt opgevangen. Als het bij binnenkomst nog niet bekend is, kunt u uw kind gewoon naar de eigen groep brengen. Wij lossen dit daarna zorgvuldig op.
 • Incidenteel gebruik maken van een extra dagdeel (7.30 – 12.45 óf 12.45 – 18.00 uur): € 43,50. Een héle dag extra: € 87,00;
 • Een dag ruilen is (wegens 100% bezetting) helaas niet mogelijk;
 • Een gemiste sluitingsdag kan binnen drie maanden in overleg worden gecompenseerd. In december wordt de laatste week niet in rekening gebracht, deze week kan niet gecompenseerd worden;
 • Annuleringskosten ingeplande incidentele opvang:
  • tot twee werkdagen van tevoren afgemeld: geen kosten
  • afgemeld korter dan twee dagen van te voren of niet afgenomen: € 10
 • Meer dan drie dagen incidentele opvang per maand worden niet gehonoreerd;
 • Meer dan twaalf dagen per jaar worden niet gehonoreerd;
 • Verlengde opvang bij incidentele opvang is mogelijk, maar moet wel apart benoemd worden;
 • Verlengde opvang bij incidentele opvang brengt extra kosten voor verlenging met zich mee;
 • Facturering vindt maandelijks plaats over de voorgaande maand (vb. op de factuur van november staat de incidentele opvang van oktober);
 • De uren van de incidentele opvang worden verwerkt in het jaaroverzicht, dus tellen mee voor de kinderopvangtoeslag;
 • Incidentele opvang na afloop of vóór ingang van het contract is niet mogelijk.

Opzeggen
Het contract eindigt op de dag dat een kind vier jaar wordt. In het contract is de einddatum opgenomen. In overleg kan de einddatum gewijzigd worden als dit in verband met schoolvakanties beter uitkomt. Wilt u dit dan ruim voor uw kind vier jaar wordt met ons overleggen? Wijzigingen zijn mogelijk via een schriftelijke overeenstemming tussen partijen. Dit contract kan schriftelijk worden opgezegd bij voorkeur per vijftiende of laatste dag van de maand. Zie ook de contractvoorwaarden.

Zegt u op een andere dag op dan de 15e of laatste dag van de maand? Dan worden de overgebleven dagen in deze halve maand apart afgerekend tegen het dagtarief.