Contractvoorwaarden De Tweeling Kinderopvang

Begripsbepaling

  • Dagdeel: een ochtend van 7.30 – 12.45 uur of een middag van 12.45 – 18.00 uur; een volledige week bestaat uit (maximaal) tien dagdelen; structurele halve dagen zijn niet mogelijk.
  • Jaar: in deze 51 weken; tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten.
  • Sluitingsdagen: zaterdag, zondag en erkende feestdagen (eens in de vijf jaar: 5 mei), alsmede drie door het kinderdagverblijf te bepalen dagen, namelijk een studiedag half maart, de dag na hemelvaart en de vierdaagsevrijdag.
  • Incidentele opvang: zie de voorwaarden incidentele opvang

Contractperiode
De ingangsdatum van dit contract is de eerste of de zestiende van de maand waarin het kind wordt geplaatst. Het contract eindigt op de dag dat een kind vier jaar wordt. Wijzigingen zijn mogelijk via een schriftelijke overeenstemming tussen partijen. De opzegtermijn bedraagt een maand en kan op iedere willekeurige dag worden opgezegd. Het kinderdagverblijf verplicht zich het afgesproken aantal dagen per week, aan de ouder/verzorger ter beschikking te stellen. In het plaatsingscontract is vastgesteld voor welk kind, met welke ingangsdatum en voor hoeveel dagen, kinderopvang beschikbaar is. Kinderen die zonder bericht niet aanwezig zijn om half tien, verwachten wij niet meer. Wij behouden ons in een dergelijk geval het recht voor om de personeels- en activiteitenplanning daarop aan te passen of de plaats voor incidentele opvang beschikbaar te stellen.

Prijs/betalingswijze
De kostentabel staat op onze site. Omdat we in december een week dicht zijn betaalt u in die maand minder. De kosten per kindplaats staan gespecificeerd in het plaatsingscontract. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rond de 5e dag van de factuurmaand via automatische incasso voldaan. Bij ondertekening van dit contract machtigt u De Tweeling Kinderopvang bv van uw rekening bedragen af te schrijven wegens de opvang van uw kind. Wanneer de incasso wordt afgekeurd brengen wij bij elke volgende poging € 5,00 administratiekosten in rekening.
Voor niet afgenomen dag(del)en of producten die in de prijs zijn inbegrepen (bijv. voeding en luiers) ontvangt u geen restitutie.

Een aanpassing van de prijs vindt jaarlijks plaats per januari. Dit geldt ook voor contracten die vóór januari zijn afgesloten op basis van de dan geldende uurprijs en waarvan de startdatum in het volgende jaar ligt. Een dergelijke prijsverhoging zal uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk aan de ouders/verzorgers worden medegedeeld.

Bij annulering van het contract korter dan twee maanden voor de startdatum, betaalt u 50% van het overeengekomen maandbedrag. Bij annulering van het contract korter dan een maand voor de startdatum, betaalt u eenmalig 100% van het overeengekomen maandbedrag.

Aansprakelijkheid
De Tweeling Kinderopvang bv sluit voor de bij haar verblijvende kinderen een ongevallenverzekering en een WA-verzekering af. Kinderen zijn in tweede instantie verzekerd, d.w.z. dat bij schade in eerste instantie de verzekering van de ouders wordt aangesproken. De voorwaarden liggen ter inzage bij De Tweeling Kinderopvang bv.
De Tweeling Kinderopvang bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de dekking van de verzekering te boven gaat.

Informatievoorziening
Informatie over o.a. onze visie en werkwijze, regels en afspraken, openingstijden en dagprogramma kunt u vinden op onze site www.kdv-detweeling.nl. Daar kunt u ook ons pedagogisch beleidsplan downloaden of u kunt ons een mail sturen met het verzoek het pedagogisch beleidsplan naar u te mailen. Het management verzorgt een nieuwsbrief die u eens per twee maanden via de mail ontvangt.
U kunt altijd inzage krijgen in diverse beleidsplannen, zoals het hygiënebeleid, ziektebeleid en calamiteitenbeleid op kantoor.

Geschillen
Bij een verschil van mening kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de interne klachtenprocedure en in tweede instantie kunnen zij zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Deze doet een uitspraak die voor beide partijen bindend is.

Privacy
De Tweeling Kinderopvang B.V. zal op een vertrouwelijke manier met de door ouders/verzorgers verstrekte gegevens omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij wet vastgestelde uitzonderingen. U kunt hier de volledige privacyverklaring vinden: privacyverklaring.

Slotbepaling
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang, welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond en BOinK.