Pedagogisch documenteren

Binnen de Tweeling gebruiken we pedagogisch documenteren als methode om te luisteren, te vertragen en om  in gesprek te gaan met kinderen. Pedagogisch documenteren is een begrip dat vele lagen dekt. Heel eenvoudig in essentie, minder eenvoudig in woorden te vatten. Net omdat het verbale communicatie overstijgt. Dagelijks documenteren we middels foto’s, citaten, tekeningen. Momenten waarop de kinderen iets ontdekken, geboeid zijn in wat er in hun omgeving gebeurt of voor het eerst iets uit proberen. Door deze middelen in te zetten, proberen de pedagogisch medewerkers dichter bij de ‘ honderd talen van kinderen’ te komen, een van leidende principes van de Reggio Emilia- pedagogiek.

We vinden het belangrijk om dagelijks pedagogische waardevolle momenten te documenteren. Dit zijn alle momenten waarop kinderen iets ontdekken, geboeid zijn door iets wat er in hun omgeving gebeurt of iets voor het eerst uitproberen. Door ervaringen op te doen ontwikkelt het kind zich verder. We maken foto’s van deze momenten en iedere groep legt dit vast in een documentatieboek. Foto’s worden onder andere ook gebruikt in de fotohoeken, activiteiten voor op de groep en tentoonstellingen voor ouders en kinderen. Om ouders mee te nemen de wondere wereld van het jonge kind gaan wij starten met wanddocumentatie- een ‘Living Wall’. Hierin kunnen ouders documentatie terugvinden van de gehele Tweeling. Op deze wijze worden ouders uitgenodigd om mee te verwonderen en te denken en te doen.

Het documenteren van waardevolle momenten heeft drie doelen: 

Beter kijken en luisteren naar kinderen – Door het maken van foto’s en film zijn pedagogisch medewerkers gedwongen de kinderen intensiever te observeren. Hierdoor zien en horen zij veel duidelijker waar de kinderen mee bezig zijn. Zij signaleren de interesses van kinderen en zien waar het kind zich bevindt in de ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers kunnen hier weer op in spelen door een passend aanbod van activiteiten en spelmateriaal aan te bieden. 

Een uitgebreide overdracht naar ouders – Wij willen ouders meer bieden dan de dagelijkse informatie over hoe een kind gegeten en geslapen heeft. Omdat de pedagogisch medewerkers hun bevindingen op beeld vastleggen, observeren zij bewuster wat een kind die dag heeft beleefd. Hierdoor kunnen zij meer over het kind aan de ouders vertellen. 

Reflecteren met de kinderen – Kinderen, ook al zijn ze nog zo klein, leren van het terugkijken op de dag. Door beeldmateriaal te gebruiken zien zij wat ze hebben gedaan en herinneren zich hoe ze dat vonden. Pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over de beelden en bespreken samen hoe het was. Dit stimuleert de ontwikkeling van emoties, gevoelens en gedachten en helpt de dag te verwerken.