Klachtenprocedure

Klagen is voor veel mensen niet gemakkelijk, en dat geldt nog sterker als het om uw eigen kind gaat. De emotionele betrokkenheid bij kinderen maakt het bespreken van kritiek niet alleen voor ouders, maar ook voor pedagogisch medewerkers al snel tot een gevoelige zaak. Ouders zijn bovendien soms bang dat hun eventuele klacht gevolgen zal krijgen voor hun kind. Klagen heeft vaak een negatieve bijklank. Dat is jammer, want een klacht hoeft niet te blijven steken in kritiek. Het kan juist aanleiding zijn om tot verbetering te komen. Het is van groot belang dat de klacht op de juiste plaats terecht komt en serieus wordt behandeld.

Als u als ouder ontevreden bent over iets op het kinderdagverblijf kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk uiten. Daarbij kunt u kiezen of u de pedagogisch medewerker, de leidinggevende of de Geschillencommissie aanspreekt.

  • De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst intern in.
  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij ons indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  • Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door ons aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, dan zijn wij aan die keus gebonden. Indien wij als kinderopvang een geschil aanhangig willen maken, moet bij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm gevraagd worden of men het hiermee eens is. Gaat de ouder/oudercommissie hier niet binnen vijf weken mee akkoord dan zijn wij vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken, dan kunt u deze op kantoor stellen.