Informatievoorziening

Naast de haal- en brengcontacten zijn er voor de ouders nog meer mogelijkheden om overleg over hun kind(eren) te hebben en zo tot een goede samenwerking te komen:

Ouderavonden
Een aantal keer per jaar organiseren we bij De Tweeling een ouderavond:

  • De oudercommissie organiseert elk jaar een thema avond voor alle ouders van het dagverblijf, hiervoor wordt vaak een gastspreker uitgenodigd (thema’s kunnen zijn: taalontwikkeling, eetgedrag). Zie voor de data de nieuwsbrief.
  • In november wordt in principe bij voldoende aanmeldingen door het team/atelier een ouderavond per groep georganiseerd waarbij het pedagogisch handelen centraal staat. Deze avond is ook altijd een gelegenheid om andere ouders van de eigen groep te leren kennen.

Gesprekken

Jaarlijks bieden wij de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Dit wordt gevoerd aan de hand van ons eigen kindvolgsysteem (VVO = Vroege Vogels Ontwikkelingssysteem)
Vanuit de overheid wordt een doorgaande (informatie)lijn erg gestimuleerd, van baby tot basisschool. Zo kunnen kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en worden eventuele problemen op tijd gesignaleerd. Omdat wij dit doel onderschrijven, wordt vanaf het moment dat een kind het dagverblijf bezoekt de ontwikkeling gevolgd. Start het kind in een groep dan volgt na zes weken een zeswekenevaluatie (zie aldaar), dus ook bij doorstroming van baby- naar verticale groep. Vervolgens vullen de pedagogisch medewerkers halfjaarlijks een kindvolgsysteem per kind in, waarbij het kind van 0 – 4 wordt gevolgd. Voor de overdracht naar de basisschool wordt een apart formulier ingevuld (AKIB). De formulieren kunnen in gesprekken met ouders gebruikt worden ter ondersteuning. Als een kind het dagverblijf verlaat wordt een exitgesprek gepland waarbij het formulier wordt toegelicht (dit gebeurt dus ook als een kind het dagverblijf verlaat voordat hij/zij vier jaar is).

Deze observatielijsten omvatten vragen die de volgende ontwikkelingsgebieden omvatten:

  • De sociaal-emotionele ontwikkeling
  • De zelfredzaamheid
  • De speel- en leerontwikkeling
  • De taalontwikkeling
  • De motoriek

Per vraag wordt ingevuld of een kind deze vaardigheid begint te ontwikkelen, met hulp kan of zelfstandig kan.
Tevens wordt per vaardigheid aangegeven wanneer een kind, gemiddeld genomen, toe is aan deze fase in de ontwikkeling. Omdat het volgsysteem elk halfjaar wordt ingevuld op hetzelfde formulier, is de ontwikkeling van een kind goed te volgen en te stimuleren.

Soms is er buiten het jaarlijkse ontwikkelingsgesprek behoefte aan een gesprek om wat dieper in te gaan op de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt. Deze gesprekken vinden overdag plaats (tussen 9.30 en 16.30 uur) met één van de pedagogisch medewerkers van de groep.

Wanneer uit het volgsysteem opvallend gedrag of een achterstand in de ontwikkeling van het kind blijkt, kunnende pedagogisch medewerkers overigens advies vragen aan een externe deskundige (Zorgcoördinator) van Kijk op Kleintjes. Dit gebeurt in overleg met u als ouder.

Een kopie van het volgsysteem en het zogenaamde overdrachtformulier basisschool (AKIB) wordt aan de ouders uitgereikt als kinderen vier worden. Het overdrachtformulier wordt tevens naar de basisschool van het kind gestuurd.

Schriftelijke informatie

Bij de groepen is vlak bij de toegangsdeur een speciale hoek ingericht waar u informatie vindt die voor u van belang is, zoals: de maandplanning, het nieuwsbulletin, heersende ziektes, informatie over stagiaires, geboortekaartjes enz.

De nieuwsbrief verschijnt ongeveer zes keer per jaar, er wordt een link naar de bij ons bekende e-mail adressen gestuurd. Het Bulletin geeft u informatie van het management en van de oudercommissie over het kinderdagverblijf. Incidenteel komt het voor dat u via de mandjes van de kinderen informatie ontvangt.

De oudercommissie

Via de oudercommissie kunt u meedenken over het beleid van De Tweeling. Deze commissie vergadert en aantal keer per jaar. Voor belangstellende ouders is er een ‘reglement oudercommissie’ verkrijgbaar op kantoor. Bij geschillen tussen de Oudercommissie en De Tweeling Kinderopvang kan een beroep gedaan worden bij de Geschillencommissie.

Babysitten?

Regelmatig vragen ouders aan pedagogisch medewerkers of zij bij hen thuis willen oppassen. In de Beroepscode wordt dit echter als ongewenst gezien.

Foto’s

In ons dagverblijf worden dagelijks foto’s gemaakt. Voornamelijk voor intern gebruik, zoals de overdracht naar u aan het eind van de dag. Maar ook stagiaires moeten soms in het kader van hun opleiding foto’s maken. Ook worden wij regelmatig benaderd door tijdschriften, die een artikel over De Tweeling willen schrijven, met daarbij behorende foto’s. U kunt ervan uitgaan dat wij van tevoren checken of de te plaatsen foto’s kunnen worden gebruikt. Bij het invullen van de (roze) kindkaart kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s en/of filmmateriaal waarop uw kind voorkomt.